Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1.                 TOEPASSINGSGEBIED

 • De volgende algemene voorwaarden beheersen iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, levering van koopwaar of van werk door Gavra bvba, hierna de ‘Verkoper’.
 • De koper/besteller wordt geacht de factuurvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het louter plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de koper op eigen documenten zou vermelden.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn uitsluitend onderhavige voorwaarden toepasselijk op de contractuele relaties tussen de koper en de verkoper. Tenzij de verkoper de afwijking van onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dient iedere afwijking voor niet geschreven te worden gehouden. Iedere afwijking geldt slechts
 • Overeenkomsten, afgesloten door tussenpersonen van de verkoper zoals vertegenwoordigers/aangestelden, agenten, concessiehouders, distributeurs, enz, worden steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de verkoper. Op dergelijke overeenkomsten zijn evenzeer onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

 

Art. 2.        OFFERTES EN PRIJZEN

 • De prijzen en offertes zijn geheel vrijblijvend en scheppen geen verbintenis in hoofde van de De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld.

De prijsoffertes worden berekend op basis van materiaalprijzen, lonen, sociale lasten en taksen, van toepassing op het ogenblik van de aanvraag door de koper, en zijn onderhavig aan schommelingen die zich ook tijdens de uitvoering der werken kunnen manifesteren. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.

 • Iedere prijsofferte vervalt na een maand te rekenen vanaf de datum van
 • De prijzen die in een andere munteenheid dan de Euro zijn weergegeven, worden omgerekend naar Euro volgens de wisselkoers die geldt op datum van de orderbevestiging. Elk verschil in wisselkoers is ten laste van de koper en is beslissend voor een prijsverhoging of een behoud van de vastgestelde prijs.
 • Geen enkele bestelling zal kunnen geannuleerd worden, dan met het schriftelijk akkoord van de
 • Specifieke betalingsvoorwaarden en betalingswaarborgen zijn overeen te komen alvorens de bestelling kan worden
 • Per europalet rekenen wij € 12,39
 • Prijzen zijn netto en exclusief
 • De prijzen worden mogelijk herzien indien er geen volledige bestelling wordt

 

Art. 3.        LEVERING

 • De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lock-out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, …, alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding kan gevorderd worden door de koper.
 • Extra kosten die veroorzaakt worden doordat de koper een kortere leveringstermijn dan de normale wenst, vallen te zijnen
 • Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de koper worden ontbonden of verbroken, noch een grond vormen om de koopwaar te weigeren. Vertraging in levering doet geen recht op schadevergoeding ontstaan.
 • Wijzigingen in de bestelling, hoe gering ook, betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen
 • Uw bestelling wordt vanaf 5 paletten franco geleverd aan uw Voor bestellingen beneden de € 750,00 rekenen wij € 40,00 transportkosten. Bij een kleinere hoeveelheid dient de transportprijs te worden overééngekomen bij het plaatsen van de bestelling. De leveringsplaats dient goed bereikbaar te zijn voor een vrachtwagen met oplegger (16LM-26T). Er is een minimum nodig van 3 à 4 dagen voor de planning van een transport. Andere manieren van leveringen, niet door onze vrachtwagens uitgevoerd, geven aanleiding tot een bijkomende prijsofferte.
 • De maximumtermijn van stockage van een bestelling bedraagt 2 maanden, die aanvatten vanaf de datum van ontvangst in onze magazijnen. Na deze periode zullen er onkosten worden gefactureerd. Na een periode van 4 maanden zullen de goederen worden gefactureerd.
 • De leveringstermijn is overeen te komen bij het plaatsen van de bestelling. De afname dient te gebeuren in één

 

Art. 4.        RISICO- EN EIGENDOMSOVERDRACHT

 • In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard op het ogenblik van de levering. De koper erkent volledig te zijn ingelicht omtrent alle kenmerken en technische specificaties eigen aan de gekochte koopwaar.
 • De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de
 • Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de koper, zelfs wanneer wordt overeengekomen dat de verkoper zal instaan voor het transport.
 • Indien werd overeengekomen dat de levering zal gebeuren CPT (Incoterms 2010), alsook wanneer de verkoper instaat voor het transport, dan staat de koper ervoor in dat de plaats van levering makkelijk berijdbaar en bereikbaar is voor zware vervoersmiddelen met volle ladingen, en er een vlakke losplaats met voldoende ruimte is voorzien naast de rijbaan om te kunnen De koper zal de verkoper alle nodige informatie meedelen omtrent de ligging, de plaatsgesteldheid, het adres van de losplaats en de bereikbaarheid voor zwaar vervoer. Onze vrachtvervoerders hebben de opdracht de openbare weg niet te verlaten. Gebeurt dit toch teneinde de materialen zo dicht mogelijk bij de werf te kunnen lossen, dan wordt dit onweerlegbaar geacht te zijn gebeurd op verzoek van en onder de verantwoordelijkheid van de koper. De verkoper draagt desgevallend geen aansprakelijkheid betreffende alle mogelijke schade die daar een gevolg van is, onder meer aan wegverhardingen, ondergrondse leidingen, vergaarbakken of putten, of welkdanig kunstwerk ook. De koper is verantwoordelijk voor alle schade aan onze voertuigen, depannagekosten en tijdverlies, alsook eventuele schade aan privéeigendommen of derden, wanneer de chauffeur van de verkoper de openbare weg verlaat.
 • In elk geval gebeurt het lossen enkel aan de voet van de vrachtwagen. Geloste goederen vertoeven op de plaats van de lossing volledig op het risico van de koper. Lostijden die meer dan dertig minuten in beslag nemen worden aangerekend aan de koper tegen gangbare uurloontarieven waarbij ieder begonnen halfuur als een volledig halfuur wordt aangerekend.
 • Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen zijn alle kosten van vervoer, verzending, laden en lossen ten laste van de koper, zelfs wanneer deze handelingen zouden geschieden op initiatief van de verkoper met zijn transportmiddelen en door zijn aangestelden en/of uitvoeringsagenten.
 • De koper verwerft overeenkomstig 5.1 de eigendom over de koopwaar op het ogenblik dat hij al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan (o.a. alle betalingsverplichtingen), met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties.

 

Art. 5.        ZEKERHEDEN

 • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de koper aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan (o.a. alle betalingsverplichtingen), met inbegrip van deze voortspruitende uit andere De koper erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Dit eigendomsvoorbehoud doet geen afbreuk aan de risico-overdracht overeenkomstig Art. 4.
 • Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden de verkochte koopwaar te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Indien de koper in weerwil met dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding aan een derde, dan gaan in toepassing van 1690 BW alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling over op de verkoper als titularis van eigendomsvoorbehoud, dit tot zekerheid van algehele betaling door de koper.
 • De koper verbindt er zich toe zolang de koopwaar niet volledig zijn betaald, de door hem nog niet gebruikte goederen in herkenbare en goede staat te onderhouden op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde De koper verbindt zich ertoe mee te werken aan alle maatregelen die de verkoper kan nemen ter bescherming van zijn goederen en rechten.

 

Art. 6.        CONFORMITEIT

 • Alle tegels worden verkocht per x stuks (= 1m2, de gebruikelijke voegbreedte inbegrepen). De netto te betegelen hoeveelheid, uitgedrukt in m² dient te worden vermeerderd teneinde tekorten ingevolge snijverlies en/of speciale legpatronen te voorkomen. De leveringen gebeuren steeds per volle verpakkingseenheid (doos of pallet). Het aantal eenheden (tegels of stuk) per 1m² is dit welk door de fabrikant aan de verkoper wordt aangerekend; deze zijn niet betwistbaar. De informatie die op de verpakking vermeld staat, verbindt de verkoper niet.
 • Stalen die door de verkoper ter beschikking worden gesteld, binden de verkoper niet en zijn louter indicatief. Tussen tentoongestelde en geleverde goederen, alsook bij aanvullende – of nabestellingen kunnen tint-, maat- en structuurafwijkingen Dit wordt als normaal en inherent aan de tegelindustrie beschouwd en kan geen aanleiding geven tot klachten, weigering, terugname, of welkdanige schadevergoeding ook.
 • De inontvangstname van de koopwaar dekt de zichtbare gebreken van de koopwaar. Zichtbare beschadigingen dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Bij weigering door de koper tot ondertekenen van de leveringsbon wordt de koopwaar geacht te zijn aanvaard bij ontstentenis van een schriftelijk en gemotiveerd protest vanwege de koper binnen de 24 uur vanaf de aanbieding van de leveringsbon.
 • Het feit dat de goederen verpakt zijn staat de aanvaarding ervan door de koper niet in de weg. Desgevallend dient door de koper een streekproef te worden verricht. De koper kan geenszins het feit dat de koopwaar verpakt zijn inroepen om de termijn waarbinnen de klachten aangaande de kwaliteit en/of de gebreken dienen bekend gemaakt te worden, te verlengen. Wanneer de verkoper instaat voor het transport, maar de koper niet op het leveringsadres aanwezig lijkt te zijn, geldt de door de chauffeur ondertekende leveringsbon, met vermelding van datum en tijd, als bewijs van ontvangst en aanvaarding.
 • Teneinde ontvankelijk te zijn dient elke klacht schriftelijk en omstandig gemotiveerd te gebeuren binnen de 24 uren na ontdekking van de grond waarop de eventuele klacht gebaseerd is. Alle klachten m.b.t. de non-conformiteit en zichtbare gebreken van de koopwaar dienen evenwel op straffe van verval te gebeuren uiterlijk bij de levering van de koopwaar door de koper. Na voormelde termijnen worden de leveringen onherroepelijk als aanvaard Indien de gebreken opgemerkt worden naar aanleiding van het transport dienen zij tevens op straffe van verval op het vervoersdocument te worden aangebracht.
 • De koper en plaatser zijn ertoe gehouden alle geleverde materialen te controleren alvorens tot de plaatsing ervan over te gaan. Dit onverminderd 4.3. Elke klacht na plaatsing is
 • In geval van verborgen gebreken kan de koper de gebrekkige tegels laten vervangen of kunnen verkoper en koper in gemeen overleg een passende prijsvermindering overeenkomen. In alle gevallen waarin de koper zich op de vrijwaringsplicht van de verkoper beroept, zal de koper de bewijslast dragen. De aanspraken van de koper blijven hoe dan ook beperkt tot hooguit de waarde van de goederen op basis van de door de verkoper aangerekende Bij omruiling zijn de kosten verbonden aan het terugsturen van de gebrekkige goederen en aan het opsturen van de vervangende goederen ten laste van de verkoper. Klachten, ook al zijn zij gegrond, verschaffen de koper niet het recht de verdere uitvoering van enig contract met de verkoper op te schorten.
 • Klachten in verband met verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk mits aangetekend en omstandig gemotiveerd schrijven dat ter kennis wordt gebracht aan de verkoper binnen het jaar vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen 15 dagen na het constateren van het De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd. Iedere rechtsvordering dient op straffe van verval binnen de drie maanden na het zichtbaar worden te worden ingesteld, tenzij gezamenlijk en minnelijk een deskundige wordt aangesteld teneinde technisch advies in te winnen, in welk geval deze termijn wordt verlengd met de duur van de expertise. Zie eveneens Art. 13.

 

Art. 7.        AANNEMING

 • In geval van aanneming zal de overeengekomen prijs naarmate de werken vorderen en in verhouding tot de waarde van de verwerkte materialen en de geleverde prestaties met tussentijdse facturen worden ingevorderd.

 

 • De bepalingen betreffende de risico-overdracht van Art. 4 zijn eveneens van toepassing in geval van
 • De oplevering vindt plaats op het ogenblik van de ingebruikname. Onverminderd Art. 6 dienen eventuele klachten of bemerkingen hieromtrent ons binnen de 8 dagen na de oplevering bij aangetekend en gemotiveerd schrijven te bereiken. Na deze termijn kunnen hieromtrent geen klachten meer aanvaard worden.

 

Art. 8.        GARANTIE

 • De verkoper verleent enkel garantie voor wat betreft eerste keus tegels en niet voor tegels van mindere keus, onder meer voor wat betreft de vorstbestendigheid, kleurafwijking, scheurtjes, uitslag, kaliber, ontglazing, etc. van tegels van mindere keus.
 • De garantie beperkt zich in ieder geval tot de waarborg verleend door de producent, ook wat betreft de
 • De garantie beperkt zich tot de intrinsieke kwaliteit van het product, met uitsluiting van de plaatsing en het
 • Indien het product beantwoordt aan de vigerende Europese normen ten tijde van de koop-verkoop, kan er geen gebrek worden weerhouden waarvoor de verkoper aansprakelijk kan worden De garantie ‘vorstvrij’ geldt slechts wanneer op de documenten van de verkoper uitdrukkelijk staat vermeld dat ze vorstvrij zijn. De koper wordt erop gewezen dat de documentatie van producenten vaak vorstgaranties vermelden volgens de Europese normering afgestemd op Zuiderse landen. Gelet op de strenge vorstcycli in onze contreien ziet de verkoper af van iedere verantwoordelijkheid aangaande vorstgaranties op geëmailleerde materialen. Voor alle gres cerame in volle masse (porositeit ongeveer 0,05%) met een minimumdikte van 8 mm en volgens fabrikanten voorziene buitenproducten met betonbasis zijn de vorstgaranties wel van toepassing met dien verstande dat de plaatsing werd uitgevoerd volgens de regels van de kunst.
 • De door de fabrikant opgegeven graad van slijtvastheid geldt enkel ten titel van inlichting, doch bindt de verkoper niet. Bij het aanwenden van geëmailleerde vloertegels is het inbouwen van een vloermat aan elke buiteningang Abrasieven zoals stof, zand en haren, beperken in aanzienlijke mate de levensduur van het glazuur. Bij vaststelling van onvoldoende onderhoud, is iedere verantwoordelijkheid van de verkoper uitgesloten. De glanzende toplaag van sommige glazuren kan haar initieel aspect verliezen bij gebruik. Dit verschijnsel wordt als normaal beschouwd en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
 • Zijn evident uitgesloten van enige waarborg: gebreken naar aanleiding van normale slijtage, gebreken n.a.v. onoordeelkundig gebruik of onvoldoende onderhoud, tegels die in magazijnen en op de werf in slechte omstandigheden worden opgeslagen, die buiten de normale bestemming of niet volgens de regels van de kunst werden verlegd of die werden onderhouden met schadelijke
 • Tegels geplaatst in een ‘multiformaten’ patroon zijn uitgesloten van elke waarborg op vorstschade ongeacht de technische eigenschappen van de tegel. De verkoper verwijst dienaangaande naar de technische voorschriften van het WTCB en de richtlijnen van FECAMO in deze Binnen dezelfde beperkende richtlijn bevinden zich alle verplaatsingen waarvan de voegen niet doorlopend zijn uitgevoerd in alle richtingen, zoals bv. verbandplaatsing.

 

Art. 9.        UITZONDERINGEN VOOR CONSUMENTEN

 • Wat de klachten m.b.t. het gebrek aan overeenstemming betreffen, beschikt de consument-koper over een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de ontdekking ervan, om de verkoper in kennis te De verkoper kan niet langer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan overeenstemming die zich manifesteren na twee jaar, te rekenen vanaf de datum van levering.
 • In geval van non-conformiteit kan de consument-koper, onverminderd het recht op een eventuele schadevergoeding, de gebrekkige tegels kosteloos laten vervangen of een prijsvermindering vorderen indien daartoe een wettelijke grondslag bestaat. De schadevergoeding waarop de consument-koper eventueel recht zou hebben ingevolge de niet-nakoming door de verkoper van de door hem aangegane verbintenissen, is in ieder geval beperkt tot 20% van de prijs van de koopwaar.

 

Art. 10.  BETALINGSWAARBORG

 • De verkoper heeft het recht om voor of gedurende de uitvoering van de overeenkomst waarborgen tot betaling van de koopprijs en/of de uitvoering van de aannemingsovereenkomst van de koper te eisen. De kosten van vestiging van deze waarborgen zijn ten laste van de koper.
 • De verkoper heeft het recht de contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, conform de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de koper geen gevolg geeft aan deze vraag vanwege de Dit geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de

overeenkomst de financiële situatie van de koper dermate wijzigt dat moet gevreesd worden voor insolvabiliteit of voor het verlies van de garanties voor onze schuldvordering. Dit is onder meer het geval bij onbekwaamverklaring, faillissement, financieel onvermogen of vereffening van de koper.

 • Onderhavig artikel vult de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan voor zover zij in strijd zouden zijn met de rechten die consumenten krachtens de Wet Consumentenkoop (thans geïncorporeerd in de artt. 1649bis-1649octies BW) genieten. Deze worden door de garantie van de verkoper onverlet gelaten.
 • De koper verklaart uitdrukkelijk dat al de tegoeden die hij ten opzichte van de verkoper bezit, ten titel van waarborg en op gelijk welk ogenblik, kunnen worden gecompenseerd met alle schulden voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst.

 

Art. 11.  FACTURATIE

 • Behoudens andersluidend en schriftelijk akkoord zijn onze facturen contant, netto en zonder korting of schuldvergelijking betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum op het adres van onze maatschappelijke zetel of op de door de verkoper aan te wijzen bankrekening. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen.
 • Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd Bij gebreke hieraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd. De koper is niet gerechtigd enige klacht in te dienen tegen onbetaalde facturen die de levering dekken, noch mag hij de betaling van deze facturen vertragen.
 • In geval van laattijdige betaling zal op het factuurbedrag of op het openstaand saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 10% per jaar verschuldigd zijn op het opeisbare bedrag.
 • In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo bij wijze van forfaitaire vergoeding verhoogd met 10% met een minimum van € 250,00, zelfs bij toekenning van termijnen van Het uitblijven van betaling op de vervaldag van een factuur brengt het verval mee van het betalingsuitstel dat voor andere leveringen zou zijn toegestaan en maakt alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 • In geval van laattijdige betaling wordt het voordeel van enige waarborg geannuleerd en kan artikel 1244 BW niet worden ingeroepen door de in gebreke blijvende
 • De in gebreke blijvende klant dient in te staan voor alle schade en kosten, ook de kosten en honoraria van onze raadslieden, voortvloeiend uit de inning van de
 • Alle innings- en protestkosten van wisselbrieven en/of cheques vallen ten laste van de koper. Het aanbieden van wisselbrieven wijzigt de plaats van betaling niet. Het trekken van een wisselbrief of het aanvaarden van een cheque, dan wel van enig ander betaalmiddel doet geen afbreuk aan de alhier vermelde rechten en doet geen schuldvernieuwing ontstaan.
 • In geval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling beschikt de verkoper ten titel van zekerheid van rechtswege over een retentierecht op de koopwaar die zij nog in haar bezit heeft, alsook op de koopwaar die nog niet verwerkt zijn door de koper.

 

Art. 12.  SCHORSING EN ONTBINDING

 • Elke verbreking, opzegging of annulatie van een bestelling of contract, evenals elk niet-nakomen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden of andere verplichtingen door de koper om welke reden dan ook, geeft de verkoper vooreerst het recht op facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven, alsook het recht om zijn verdere prestaties en/of leveringen ten aanzien van de koper op te In dat laatste geval kan de verkoper de opgeschorte prestaties na regularisatie door de koper natuurlijk pas hervatten in functie van de verbintenissen die intussen jegens andere klanten werden aangegaan. Bij speciale bestellingen op voorraad, die de fabriek reeds verlaten hebben, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn.
 • De verkoper heeft facultatief het recht om, wanneer 12.1 toepassing vindt, alle met de koper aangegane contracten als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen, zonder rechtelijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder schadevergoeding voor de koper en dit onverminderd het recht op schadevergoeding voor de verkoper, waarvan het minimum forfaitair wordt vastgesteld op 30% van de overeengekomen prijs, het meerdere door de verkoper te bewijzen. De wilsuiting hiertoe per brief aan de koper verstuurd, zal hiervoor
 • Geleverde materialen worden nooit teruggenomen. In het uitzonderlijke geval de verkoper toch bereid is om koopwaar terug te nemen, kan dit enkel en alleen gebeuren met betrekking tot ongebruikte en ongeschonden gebleven materialen, met ongeschonden en gesloten verpakking, waarbij slechts volledige dozen van vloer- en muurtegels in aanmerking De terugbetaling zal in geval van terugname nooit hoger zijn dan 80% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde, terwijl de kosten die de terugname met zich meebrengt in elk geval bijkomend moeten worden vergoed door de koper.
 • De verkoper heeft het recht om contracten met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder enige plicht tot schadeloosstelling, indien de koper weigert gevolg te geven aan de bepalingen van 0 van deze algemene voorwaarden. Deze bepaling geldt eveneens indien in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de financiële situatie van de koper zich dermate wijzigt dat gevreesd moet worden voor insolvabiliteit, voor het verlies van garanties voor zijn schuldvordering of wanneer de koper in faillissement wordt verklaard.
 • Indien de verkoper overeenkomstig artikel 0 of 0 van deze algemene voorwaarden opteert voor de ontbinding van de overeenkomst, heeft hij als eigenaar conform 5 van deze algemene voorwaarden het recht de geleverde koopwaar te recupereren en te verkopen teneinde alle schade te beperken, dit acht dagen na aangetekend schrijven aan de in gebreke blijvende koper. In dit geval blijft de volledige gefactureerde prijs door de koper verschuldigd, verhoogd met interesten en schadebeding, doch zal de koper gecrediteerd worden voor de actuele waarde van de teruggenomen goederen, mits aftrek van alle kosten ontstaan uit hoofde van de terugname en normale winstderving.
 • Koper en verkoper verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de koper of indien de koper het gerechtelijk akkoord aanvraagt *, zal de verkoper het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van het gerechtelijk akkoord door de koper, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard ook, te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van de verkoper, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of het gerechtelijk akkoord aanvragende koper te doen.

 

Art. 13.  AANSPRAKELIJKHEID

 • Onze aansprakelijkheid voor verborgen gebreken blijft in elke hypothese en in elk geval beperkt tot de vervanging van hetgene dat gebrekkig zou gebleken zijn, met uitsluiting van het recht op enige schadevergoeding in hoofde van de klant.
 • In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitgevoerde werken, exclusief BTW en kosten. In geen geval kan volgende schade op ons worden verhaald:

Alle eventuele indirecte schade die de klant zou lijden ingevolge de niet-nakoming van de overeenkomst zoals onder meer doch niet limitatief: financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie, …

Schade die de klant zou lijden ingevolge aanspraken of claims van derden.

 

Art. 14.  HOOFDELIJKHEID

 • Degene die een bestelling plaatst met het verzoek de facturatie van de geleverde goederen en/of de uitgevoerde werken op te maken op naam van een derde, blijft hoofdelijk en solidair verbonden tegenover de verkoper tot uitvoering van alle verbintenissen.

 

Art. 15.  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

 • De interpretatie en de uitvoering van de overeenkomst wordt door het Belgische recht
 • Elke betwisting van welke aard ook behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken en de hoven van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de verkoper is